Cách Xem 4 Số Điện Thoại Cuối Để Biết Cát Hay Hung.

Cách xem tử vi 4 số cuối điện thoại để biết Cát Hung 

 Công thức tính: 

Lấy 4 số cuối của số điện thoại chia cho 80. 

Tiếp đó, lấy kết quả thu được trừ đi phần chẵn rồi nhân với 80 và tra bảng phụ lục để tìm hiểu ý nghĩa 4 số cuối số điện thoại 

 Ví dụ:

 Với số điện thoại là 0976885987 thì ý nghĩa 4 số cuối điện thoại là nắm vững thời cơ, ắc có thành công.

 Cách tính:

 Lấy 5987:80 = 74.8375

 Lấy 74.8375 - 74 = 0.8375 

Rồi lấy 0.8375 x 80 = 67. 

Tra bảng ta được ý nghĩa số điện thoại này là cát